Villkor

Här kan du läsa om vad det innebär att bli medlem i föreningarna.

Notera att samtliga villkor kan ändras eller kompletteras i framtiden, enligt bestämmelser på föreningsmöten.

Vad förväntas av dig?

Typ ingenting. Medlemskap kräver inget aktivt deltagande från någon medlem. Det är alltså inte nödvändigt att vara med på möten eller göra någonting annat. Du måste dock följa föreningens ordningsregler och stadgar när du agerar i egenskap av föreningsmedlem.

Endast medlemmar som närvarar på möten har rösträtt i föreningarna.

Allmänna köpvillkor

Köp av medlemskap innebär att du godkänner följande:

 • Medlemskap är bindande för ett år och kan ej återbetalas. Om du inte längre vill vara medlem så låt bara bli att förnya medlemskapet följande år.
PeppKai

Medlemskap i PeppKai

Medlemskap i PeppKai innebär att du godkänner följande:

Medlemskap i riksförbundet Sverok

Du blir medlem i riksförbundet Sverok (Sveriges roll- och konfliktspelsförbund). Är du mellan 6-25 år, så får PeppKai bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.

Dina personuppgifter sparas i databasen eBas, som är ett rapportsystem för alla medlemsföreningar i Sverok. Sverok följer Personuppgiftslagen och behandlar dina uppgifter med noggrann försiktighet. Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till andra av Sverok.

Sverok använder dina personuppgifter vid ringkontroller, för att säkerställa föreningens medlemslista. Då ringer de till slumpvis utvalda medlemmar och frågar om de är medlemmar och om de varit med och spelat eller varit med på ett annat föreningsarrangemang.

Sverok skickar kontinuerligt utskick till alla medlemmar i förbundet. Det kan även förekomma enkätundersökningar som du ombeds svara på.

Uppgifterna används även som underlag vid statsbidragsansökan, distriktens landstingsbidragsansökningar och statistik.

Granskare från statlig myndighet eller region/landstingsförbund kan få möjlighet att granska personuppgifter från Sveroks förbundskansli, om deras arbete kräver det.

PeppKais stadgar

Stadgar

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är PeppKai.

§2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Uppsala Kommun.

§3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.

§4 Syfte

Föreningens syfte är att:

 1. Främja intresset för östasiatisk populärkultur och blandad nördkultur.
 2. Etablera standarder för organisation av event inom konventvärlden.
 3. Utveckla möjligheter att bedriva ideell verksamhet med ekonomisk stabilitet.
 4. Vara nyskapande inom konventvärlden.
 5. Engagera Uppsalas näringsliv och föreningsliv.
 6. Arbeta för att främja en alkohol- och drogfri livsstil.

§5 Alkohol- tobak- och drogpolicy

Se separat text.

§6 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§7 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är från 1 Juli till 30 Juni.

§8 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§9 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

Om styrelsen missköter sig gravt kan en grupp bestående av minst hälften av PeppKais medlemmar besluta om att avsätta styrelsen.

§10 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§11 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§12 Styrelsemöten

Styrelsens uppgift är att handha föreningens förvaltning mellan årsmötena. Styrelsen har sammanträden så ofta det behövs, i regel en gång i månaden. Kallelse till mötena ska skickas till alla styrelseledamöter, även till ersättare (suppleanter). I kallelsen anges de ärenden som ska tas upp på mötet.

Ordföranden har som uppgift att leda styrelsemöten och andra föreningsmöten.

§13 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 maj varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen (via brev, mail eller sms) minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Val av två personer att justera protokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 7. Ekonomisk berättelse för förra året
 8. Revisorernas berättelse för förra året
 9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. Motioner
 11. Årets verksamhetsplan
 12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 13. Val av årets styrelse
 14. Val av årets revisor
 15. Val av årets valberedare
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande

§14 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörig måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§15 Protokoll

Vid varje möte ska ett protokoll upprättas. Ett protokoll ska innehålla uppgift på föreningens namn, vilka som är närvarande, tid och plats för mötet, vilka beslut som tagits och så vidare.

§16 Firmateckning

Rätten att skriva avtal i föreningens namn, föreningens firma, tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§17 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§18 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§19 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§19) och upplösning (§20) kräver beslut på ordinarie årsmöte.

§20 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

En ansvarig ska utses för att avsluta föreningens konton, sköta överföring av tillgångar samt avregistrering från förbundet.

PeppKais alkohol- tobak- och drogpolicy

Policy

Denna policy gäller hela PeppKai. Det innebär att den gäller för alla aktiviteter som anordnas av föreningen PeppKai strävar efter att vara ett tröskelfritt förbund.

Allergier, matpreferenser, funktionshinder, religion, kön, sexuell läggning, önskemål om en alkohol och/eller drogfri miljö etc. ska inte vara ett hinder för att delta på aktiviteter som anordnas av föreningen PeppKai.

Normen för arrangemang är alkohol- och drogfritt med matalternativ för vegetarianer och köttätare. PeppKai bekostar aldrig, under inga omständigheter, alkohol. Om alkohol ingår i materbjudande måste annan dryck än alkohol väljas för att PeppKai ska ersätta måltiden.

Individer som gravt missköter sig eller uppträder berusat kan avvisas och skickas hem på egen bekostnad. Detta gäller även om denne har den legala åldern inne för alkoholkonsumtion. Dessutom kommer det att göras en polisanmälan för langning om sådan misstänks ha skett. All användning av och allt innehav av droger kommer att polisanmälas.

Andra behov och önskemål är något som löses i samarbete med den enskilde individen. Denne meddelar PeppKai sina behov i god tid och förmedlar det som PeppKai behöver veta för att kunna möta behoven. PeppKai försöker, efter bästa förmåga, skapa lösningar i den mån det är praktiskt möjligt.

I och med att lokaler varierar oerhört vad gäller tillgänglighet kan föreningen inte garantera någon norm - ta gärna kontakt i så god tid som möjligt om du har ett funktionshinder som ställer krav på lokal eller transport.

För alkohol gäller följande:

Alkohol får aldrig och under inga omständigheter intas under pågående aktiviteter.

Ingen under 18 ska någonsin dricka alkohol i PeppKai sammanhang.

Ingen under 20 ska någonsin dricka alkohol, annat än sådan med max 3,5 volymprocent alkohol, utanför servering, i PeppKai sammanhang.

Ingen ska överlämna alkohol till någon under 20 eller uppmuntra någon att dricka.

För droger gäller följande:

Alla former av användning av droger är förbjuden inom PeppKai.

Nikotin är förvisso en drog, men särbehandlas här.

För tobak gäller följande:

Plats för rökare ska finnas men icke-rökare ska lätt kunna undvika den.

Tolkningstillägg gällande alkohol

Dryck med max 2.25 vol. % alkohol räknas som alkoholfri.

PeppKai följer svensk lag, och det är därför aldrig tillåtet att dricka alkohol som inte kan inköpas lagligt av den som ska dricka den. Underåriga deltagare, det vill säga deltagare under 18 år, är aldrig tillåtna att dricka alkohol under PeppKais arrangemang eller i samband med dessa.

Mellan 18-20 års ålder är det enligt svensk lag tillåtet att köpa och dricka alkohol med upp till 3,5 volymprocent, men inget starkare. Undantaget är att köpa och dricka alkohol på servering. Därför är det heller inte okej att under eller i samband med PeppKais arrangemang köpa eller bjuda alkohol till någon under 20 år som denne inte lagligt kan införskaffa själv.

Det får och ska heller aldrig förekomma att någon uppmuntras att dricka alkohol i samband med PeppKais arrangemang.

Övrigt
 • Skräpa inte ner, och lämna flaskor och burkar för retur.
 • Tala väl om andra och uttryck kritik på ett konstruktivt vis.
 • Acceptera att Frank alltid är försenad.
PeppKai UNF

Medlemskap i PeppKai UNF

Medlemskap i PeppKai UNF innebär att du godkänner följande:

Medlemskap i UNF

Ungdomens nykterhetsförbund

UNF är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en helnykter livsstil. För demokrati, solidaritet och nykterhet.

UNF bildar tillsammans med IOGT-NTO, IOGT-NTOs Juniorförbund och Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF) IOGT-NTO–rörelsen, och är en del av IOGT International.

Medlemslöfte

"Som medlem i UNF lovar jag att göra mitt bästa för att kämpa för ett bättre samhälle såsom det framgår i IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att ej använda drycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, ej heller narkotika eller andra gifter med berusande effekt."

Behandling av uppgifter

Personuppgifter som lämnas till UNF används för att föra medlemsregister och behandlas inom ramen för UNF:s verksamhet.

De kan komma att användas för erbjudanden om tjänster och produkter till dig som medlem. Uppgifterna kan även komma att överlämnas till annan för behandling, exempelvis för administration av medlemsavgifter.

Komplettering eller kontroll av uppgifterna kan göras mot offentliga register som SPAR. UNF är angelägna om att de personuppgifter som registrerats är riktiga. Det är därför viktigt att du meddelar om någon personuppgift om dig är ofullständig eller felaktig. Du kan också på vår postadress skicka begäran om vilka personuppgifter om dig som behandlas.

Stadgar

Här kan du läsa en komplett version av UNFs stadgar från 2014 (PDF).

IOGT-NTO-rörelsens grundsatser

IOGT-NTO

IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas människor som tagit ställning för personlig nykterhet och som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor.

I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:

Demokrati

Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och delaktighet. Inom IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.

Solidaritet

Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag som för framtida generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är en förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt och globalt.

Nykterhet

I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt från alkohol och andra droger eftersom dessa utgör en belastning för såväl enskilda människor som för samhället i stort och är ett hinder för mänsklig utveckling. Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet och vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen. Vi inspirerar människor till ett nyktert liv.

PeppKai UNFs stadgar

Stadgar

Föreningen PeppKai UNF har likadana stadgar som föreningen PeppKai, förutom följande punkter:

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är PeppKai UNF.

§3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till UNF.

§4 Syfte

Föreningens syfte är att:

 1. Främja intresset för östasiatisk populärkultur och blandad nördkultur.
 2. Representera konventkulturen som en trygg, jämställd ungdomskultur med positivt inflytande.
 3. Hjälpa UNF att skapa möjligheter till ett nyktert uteliv för ungdomar i Uppsala.
 4. Använda UNFs lokaler och bidrag till aktiviteter som främjar både UNFs och PeppKai UNFs intressen.

§7 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är från 13 Januari till 12 Januari.

PeppKai UNFs alkohol- tobak- och drogpolicy

Föreningen PeppKai UNF har likadan policy som föreningen PeppKai.

Övrigt
 • Skräpa inte ner, och lämna flaskor och burkar för retur.
 • Tala väl om andra och uttryck kritik på ett konstruktivt vis.
 • Skyll alla problem på Robin Sturk.